disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN

Uitbaters van de website
pharma.be VZW
Terhulpsesteenweg 166
1170 Brussel
Fax 02 661 91 99
e-mail: info@pharma.be
Reg. Nr. VZW 566666
BTW BE RPR Brussel 0407.622.902
BeAPP
c/o Dr. Michèle Sangeleer, secretary
Avenue des Courses/Wedrennenlaan, 5 / 1
1150 Brussel

 

Bezoek van de website

De teksten, opmaak, afbeeldingen, logo’s, grafische elementen, inhoud, informatie en alle andere items op de website zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, zoals het auteursrecht, merkenrecht en databankrecht. Het is verboden om deze website, of enig deel ervan, te reproduceren, op te vragen, te hergebruiken, te wijzigen, of te vertalen, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, behoudens in de hierna genoemde gevallen.

Elk ander (commercieel) gebruik van de (inhoud van de) website is strikt verboden. Zo is onder meer strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van pharma.be en BeAPP:

  • de opvraging en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantifatief substantieel gedeelte van de inhoud van de website, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, inclusief het “spideren” of “crawlen” van de website voor andere doeleinden dan voor opname in zoekresultaten;
  • een reproductie, vertaling of wijziging van de website in andere gevallen dan hiervoor toegestaan;
  • het “framen” of “scrapen” van de website;
  • het leggen van hyperlinks naar andere pagina’s van de website dan de startpagina.

Bestemming van de gegevens

Men kan deze website vrij bezoeken en de beschikbare informatie raadplegen zonder enige verplichting ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien u gebruik maakt van bepaalde diensten, zoals onder andere de inschrijving op ‘de mailing list’, dient u uw persoonsgegevens mee te delen via een registratie. Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt conform de wettelijke verplichtingen.

Indien u uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt, zullen de persoonlijke gegevens worden verwerkt uitsluitend voor de behandeling van uw verzoek en om u te informeren over onze activiteiten. Ze worden niet aan derden doorgegeven of publiek gemaakt, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. pharma.be en BeAPP ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures.

Toegang tot de gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u ten allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen, te verbeteren of te laten verwijderen. Indien u de informatie over onze activiteiten niet langer wenst te ontvangen of indien u uw gegevens wil laten wijzigen, verbeteren of verwijderen, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: pharma.be, Terhulpsesteenweg, 166, 1170 Brussel, tel: 02 661 91 05, db@pharma.be U kan bij haar terecht voor vragen over het privacybeleid.

Aansprakelijkheid

pharma.be en BeAPP hebben met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld. pharma.be en BeAPP geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid of het up-to-date zijn van de erin opgenomen inhoud, gegevens en informatie betreft. Alle inhoud, gegevens en informatie op de website moeten door de internetgebruiker voor gebruik geverifieerd worden bij pharma.be en BeAPP. Voor zover als maximaal toegestaan onder Belgisch recht, kunnen pharma.be en BeAPP niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid en het up-to-date zijn van de inhoud, informatie en gegevens op deze site. Raadpleging en/of gebruik van de informatie op de site vervangt geen medische consultatie.

pharma.be en BeAPP zullen redelijke inspanningen leveren om de site ten allen tijden beschikbaar te stellen aan de internetgebruikers en dit vrij van virussen, bugs en andere spyware. Niettemin behouden pharma.be en BeAPP zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site tijdelijk te onderbreken, om welke reden ook. pharma.be en BeAPP kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de site, noch voor enige schade of verlies voortvloeiend uit de aanwezigheid van virussen, bugs of spyware.

Deze site bevat links naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de bezoekers van deze site. pharma.be en BeAPP zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die gelinkte sites.

Cookies

Om de website gebruiksvriendelijk te maken, kan het zijn dat wij gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat automatisch bewaard wordt op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen en om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Een cookie onthoudt bijvoorbeeld uw taalkeuze, zodat u deze niet telkens hoeft in te geven. U kan deze cookies weigeren door uw internetbrowser te programmeren opdat u hetzij wordt geïnformeerd omtrent het bestaan van de cookies, hetzij deze systematisch worden geweigerd.

CONDITIONS GENERALES

Exploitant du site web
pharma.be ASBL
Chaussée de La Hulpe 16
1170 Bruxelles
Fax 02 661 91 99
e-mail: info@pharma.be
N° reg. ASBL 566666
TVA BE RPM Bruxelles 0407.622.902
BeAPP
c/o Dr. Michèle Sangeleer, secretary
Avenue des Courses/Wedrennenlaan, 5 / 1
1150 Brussel

 

Visite du site web

Les textes, mises en forme, illustrations, logos, éléments graphiques, contenu, informations et tous les autres éléments sur le site web sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, tels que le droit d’auteur, le droit de marque et le droit sur les bases de données. Il est interdit de reproduire, réclamer, réutiliser, modifier ou traduire ce site web sous quelque forme et de quelque façon que ce soit, sauf dans les cas décrits ci-dessous.

Toute autre utilisation (commerciale) du (contenu du) site web est strictement interdite. Sont notamment strictement interdits sans l’accord préalable et écrit de pharma.be et BeAPP :

  • la réclamation et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu du site web, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, y compris le balayage (« spidering » ou « crawling ») du site web à des fins autres que l’enregistrement dans les résultats de recherche ;
  • une reproduction, traduction ou modification du site web dans d’autres cas que ceux pour lesquels elle est autorisée ci-dessus ;
  • le cadrage (« framing ») ou l’extraction (« scraping ») du site web ;
  • la création d’hyperliens vers d’autres pages du site web que la page d’accueil.

Destination des données

Vous pouvez librement visiter ce site et consulter les informations disponibles sans aucune obligation de nous fournir vos données personnelles. Si vous utilisez certains services, comme l’inscription dans le fichier d’adresses d’expédition (« mailing list ») notamment, vous êtes tenu de communiquer vos données personnelles par le biais d’un enregistrement. Vos données sont traitées de manière confidentielle conformément aux obligations légales.

Si vous nous avez communiqué des données à caractère personnel vous concernant, ces données seront exclusivement traitées pour le traitement de votre demande et pour vous informer de nos activités. Ces données ne sont pas communiquées à des tiers ni rendues publiques, sauf pour satisfaire aux obligations légales et en cas de demande explicite des autorités judiciaires ou des services de police. pharma.be et BeAPP entreprennent toutes les démarches nécessaires afin de garantir la sécurisation de vos données à caractère personnel. Afin de veiller à ce que vos données soient protégées contre l’accès illicite, l’utilisation illicite, la perte ou les modifications illicites, les services utilisent différentes techniques et procédures de sécurisation.

Accès aux données

Conformément à la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, vous avez toujours le droit d’accéder à vos données, de les modifier, de les rectifier ou de les faire effacer. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations relatives à nos activités ou si vous souhaitez faire modifier, rectifier ou effacer vos données, vous pouvez contacter le responsable du traitement des données à caractère personnel : pharma.be, Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles, tél : 02 661 91 05, db@pharma.be Vous pouvez lui adresser les questions relatives à la politique de protection de la vie privée.

Responsabilité

pharma.be et BeAPP ont fait preuve d’une grande diligence dans la construction du site. pharma.be et BeAPP ne donneront cependant pas de garanties concernant l’actualité, l’exactitude, la correction, la complétude, la pertinence ou la mise à jour du contenu, des données et des informations qui y sont repris. Tout contenu, toutes données et toutes informations sur le site web doivent être vérifiés par l’utilisateur internet auprès de pharma.be avant utilisation. Dans la mesure la plus large permise par le droit belge, pharma.be et BeAPP ne pourront pas être tenu responsable de l’actualité, l’exactitude, la correction, la complétude, la pertinence et la mise à jour du contenu, des données et des informations sur ce site. La consultation et/ou l’utilisation des informations sur le site ne remplace par la consultation médicale.

pharma.be et BeAPP fourniront des efforts raisonnables afin de rendre le site disponible à tout moment aux utilisateurs internet et ce à l’abri des virus, bogues et autres logiciels espions. Néanmoins pharma.be et BeAPP se réservent le droit d’interrompre temporairement l’accessibilité du site à tout moment et sans avertissement préalable, pour quelque raison que ce soit. pharma.be et BeAPP ne peuvent être tenu responsable des conséquences d’une indisponibilité (temporaire) du site, ni de tout dommage ou perte résultant de la présence de virus, bogues ou logiciels espions.

Ce site contient des liens vers d’autres sites qui peuvent être intéressants pour les visiteurs de notre site. pharma.be et BeAPP ne sont pas responsable du contenu de ces sites auxquels renvoient les liens.

Fichiers témoins

Afin de rendre le site web convivial, il est possible que nous utilisions des fichiers témoins. Un fichier témoin est un léger fichier d’information qui est automatiquement sauvegardé sur le disque dur de votre ordinateur afin de faciliter et d’accélérer l’accès au site et afin d’individualiser le site selon vos préférences personnelles. Un fichier témoin retient par exemple votre choix de langue afin que vous ne deviez pas le ré-encoder lors de chaque accès. Vous pouvez refuser ces fichiers témoins en programmant votre navigateur web de manière à ce que soit vous soyez informé de l’existence des fichiers témoins, soit ils soient systématiquement refusés.